HISOTRY

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2475 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีฐานะเป็นหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ในวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และเมื่อปี พ.ศ. 2513 ได้จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
      ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนฐานะเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามข้อบังคับของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ได้รวมหมวดวิชาต่างๆที่มีอยู่เดิมเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ หมวดวิชาคณิตศาสตร์ หมวดวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ หมวดวิชาหัตถศึกษาและหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ โครงสร้างการบริหารมีหัวหน้าคณะเป็นหัวหน้าหน่วยงาน ส่วนภายในคณะประกอบด้วยภาควิชาซึ่งบริหารโดยหัวหน้าภาควิชา ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ภาควิชาได้แก่ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาสุขศึกษา และภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดการศึกษาโดยผลิตบัณฑิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต
      ในปี พ.ศ. 2523 ได้ยกเลิกการผลิตสาขาการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา แต่ยังคงจัดการศึกษาเฉพาะระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงและระดับปริญญาตรี
      ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม สถาบันราชภัฏแก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศดังนั้นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงใช้นามว่า สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และในปี พ.ศ. 2538พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏได้ปรับเปลี่ยนคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารคณะเปลี่ยนจากตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชาเป็นตำแหน่งคณบดี
      ในปี พ.ศ. 2540 การบริหารงานเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบภาควิชามาเป็นการบริหารแบบโปรแกรมวิชา
      ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพุทธศักราช 2547 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547 เป็นผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 ได้เปลี่ยนแปลงการบริหารจากโปรแกรมวิชามาเป็นการบริหารแบบสาขาวิชาและหลักสูตรโดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและสาขาวิชาเป็นผู้บริหารจัดการศึกษาภายในหลักสูตรและสาขาวิชาจวบจนถึงปัจจุบัน
      ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดทำการสอนใน 13 หลักสูตร ดังนี้
      1.คณิตศาสตร์ประยุกต์
      2.คหกรรมศาสตร์
      3.เคมี
      4.เทคโนโลยีชีวภาพ
      5.เทคโนโลยีสารสนเทศ
      6.โภชนาการและการกำหนดอาหาร
      7.วิทยาการคอมพิวเตอร์
      8.วิทยาศาสตรศึกษา
      9.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
      10.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
      11.ฟิสิกส์ประยุกต์
      12.หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย
      13.หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์