ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมายลำดับ แบบฟอร์ม
1 พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2 พรบ.ข้าราชการพลเรือน
3 ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4 ประกาศคณะวิทย์ฯ-OKR-2564