แบบฟอร์มอาจารย์ลำดับ แบบฟอร์ม
1 แบบฟอร์มขอใช้ครุภัณฑ์ IT
2 แบบฟอร์มใบลาออก
3 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ
4 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ
5 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ
6 แบบฟอร์มตอบรับเป็นวิทยากร
7 แบบขออนุญาตไปราชการ
8 แบบฟรอร์มแผนปฏิบัติการหลักสูตรประจำปีงบประมาณ 2562
9 แบบฟอร์มขออนุญาตไปนิเทศนักศึกษา
10 ใบลากิจ ป่วย คลอด
11 คู่มือจัดระบบการเรียนการสอน
12 คู่มือการพัฒนาหลักสูตร
13 แบบฟอร์มเสนออาจารย์พิเศษ
14 เครื่องมือประเมิน สายสนับสนุน
15 เครื่องมือประเมิน สายวิชาการ
16 ใบปะหน้าข้อสอบคณะวิทย์ (ปรับใหม่ )
17 ขอเถ่ายสำเนาประวัติ(ปรับใหม่)
18 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล(ปรับใหม่)
19 บันทึก+ไม่ขอต่อสัญญา(ปรับใหม่)
20 บันทึกข้อความ-กนผ.01-08(ปรับใหม่)
21 บันทึกขอต่อสัญญาจ้าง(ปรับใหม่)
22 บันทึกขอเบิกเกินคาระงานสอนภาคปกติ(ปรับใหม่)
23 บันทึกขอเบิกค่าใช้สอย-อาหารและอาหารว่าง-ใบสำคัญรับเงิน-ใหม่(ปรับใหม่)
24 บันทึกขอลาออก(ปรับใหม่)
25 บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ(ปรับใหม่)
26 บันทึกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนวิทยากรใบสำคัญรับเงินวิทยากร-ใหม่ (ปรับใหม่)
27 บันทึกขออนุมัติลงนามเอกสารประกาศค่านิเทศ(ปรับใหม่)
28 แบบแจ้งกำหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา(ปรับใหม่)
29 แบบแจ้งกำหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา+2(ปรับใหม่)
30 แบบฟอร์มกนผ.04(ปรับใหม่)
31 หลักฐานการจ่ายเงินค่าสอน จันทร์-ศุกร์(ปรับใหม่)
32 แบบฟอร์มกนผ.-01-02 (ปรับใหม่)
33 กนผ-08-1(ปรับใหม่)
34 แบบฟอร์มการเบิกค่านิเทศสหกิจศึกษา(ปรับใหม่)
35 บันทึกขออนุญาตไปนิเทศ ปรับใหม่ pdf
36 แบบขอสอนชดเชย
37 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุมและสถานที่
38 บันทึกข้อความขอแสดงเจตจำนงในการทำ OKR รายบุคคล
39 บันทึกข้อความขอแสดงเจตจำนงในการทำ OKR กลุ่ม
40 ขั้นตอนดำเนินการแบบขอเสนอพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้น
41 แบบเสนอขอพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้น(สำหรับ OKR ที่ได้รับการเห็นชอบจากคณดีแล้ว)
42 ใบลาพักผ่อน
43 บันทึกข้อความขอแก้ไขการกรอกรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
44 แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
45 ขออนุญาตไปราชการโดยไม่เบิกค่าใช้จ่าย
46 บันทึกข้อความขอนุมัติโครงการใหม่