แบบฟอร์มอาจารย์ลำดับ แบบฟอร์ม
1 แบบฟอร์มขอใช้ครุภัณฑ์ IT
2 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุมและสถานที่
3 แบบฟอร์มใบลาออก
4 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ
5 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ
6 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ
7 แบบฟอร์มตอบรับเป็นวิทยากร
8 แบบขออนุญาตไปราชการ
9 แบบฟรอร์มแผนปฏิบัติการหลักสูตรประจำปีงบประมาณ 2562
10 ใบลาพักผ่อน
11 แบบฟอร์มขออนุญาตไปนิเทศนักศึกษา
12 ใบลากิจ ป่วย คลอด
13 คู่มือจัดระบบการเรียนการสอน
14 คู่มือการพัฒนาหลักสูตร
15 แบบฟอร์มเสนออาจารย์พิเศษ
16 เครื่องมือประเมิน สายสนับสนุน
17 เครื่องมือประเมิน สายวิชาการ
18 ใบปะหน้าข้อสอบคณะวิทย์ (ปรับใหม่ )
19 ขอเถ่ายสำเนาประวัติ(ปรับใหม่)
20 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล(ปรับใหม่)
21 บันทึก+ไม่ขอต่อสัญญา(ปรับใหม่)
22 บันทึกข้อความ-กนผ.01-08(ปรับใหม่)
23 บันทึกขอต่อสัญญาจ้าง(ปรับใหม่)
24 บันทึกขอเบิกเกินคาระงานสอนภาคปกติ(ปรับใหม่)
25 บันทึกขอเบิกค่าใช้สอย-อาหารและอาหารว่าง-ใบสำคัญรับเงิน-ใหม่(ปรับใหม่)
26 บันทึกขอลาออก(ปรับใหม่)
27 บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ(ปรับใหม่)
28 บันทึกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนวิทยากรใบสำคัญรับเงินวิทยากร-ใหม่ (ปรับใหม่)
29 บันทึกขออนุมัติลงนามเอกสารประกาศค่านิเทศ(ปรับใหม่)
30 แบบแจ้งกำหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา(ปรับใหม่)
31 แบบแจ้งกำหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา+2(ปรับใหม่)
32 แบบฟอร์มกนผ.04(ปรับใหม่)
33 หลักฐานการจ่ายเงินค่าสอน จันทร์-ศุกร์(ปรับใหม่)
34 แบบฟอร์มกนผ.-01-02 (ปรับใหม่)
35 กนผ-08-1(ปรับใหม่)
36 แบบฟอร์มการเบิกค่านิเทศสหกิจศึกษา(ปรับใหม่)
37 บันทึกขออนุญาตไปนิเทศ ปรับใหม่ pdf
38 แบบขอสอนชดเชย
39 ขอแสดงเจตจำนงในการทำ OKR รายบุคคล
40 ขอแสดงเจตจำนงในการทำ OKR กลุ่ม
41 ขออนุญาตดำเนินการตาม OKR กลุ่ม ที่ได้รับการอนุมัติ