แบบฟอร์มนักศึกษาลำดับ แบบฟอร์ม
1 มรว.01 (GE) คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(59-60)
2 แบบ มรว.2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นหมวดวิชาเฉพาะ และ/หรือ เลือกเสรี
3 แบบ มรว.3 คำร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
4 แบบ มรว.4 คำร้องขอย้าย Section (กรณีวิชาเดียวกัน)
5 แบบ มรว.5 คำร้องขอเปลี่ยนหลักสูตร
6 แบบ มรว.6 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชา
7 แบบ มรว.6.2 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชาสำหรับนักศึกษาเรียนร่วม (กรณีปรับรหัสวิชา)
8 แบบ มรว.6.3 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชาสำหรับนักศึกษา (กยศ.)
9 แบบ มรว.6.4 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชากรณีที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
10 แบบ มรว.7 คำร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียน
11 แบบ มรว.8 คำร้องขอลาพักการเรียน
12 แบบ มรว.9 คำร้องขอกลับเข้าเรียนและขอคืนสภาพความเป็นนักศึกษา
13 แบบ มรว.10 คำร้องขอลาออก
14 แบบ มรว.11 คำร้องขอสอบปลายภาค
15 แบบ มรว.12 คำร้องขอจบการศึกษา
16 แบบ มรว.13 คำร้องขอเปิดหมู่พิเศษ
17 แบบ มรว.14 คำร้องขอเรียนสมทบที่มหาวิทยาลัยอื่น
18 แบบ มรว.15 คำร้องขอหนังสือรับรอง
19 แบบ มรว.16 คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน
20 แบบ มรว.18 คำร้องเปลี่ยนแปลงหลักฐาน
21 แบบ มรว.19 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน นักศึกษาภาคปกติ
22 แบบ มรว.20 คำร้องลงทะเบียนไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนด
23 แบบ มรว.21 คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
24 แบบ มรว.22 คำร้องขอรับใบปริญญาบัตร
25 แบบ บันทึกข้อความขอจองรายวิชา (ไม่ได้จองรายวิชาตามกำหนดของมหาวิทยาลัย)
26 แบบ ตัวอย่างบัตรเข้าห้องสอบชั่วคราว
27 แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
28 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ )