การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2563

โครงการสนับสนุนให้บุคลากรวิเคราะห์ค่างาน

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจ

กิจกรรมอบรมการทำแซนวิส ดอกไม้จากธนบัตร พวงมะโหรต กระทงขนมปัง และวุ้นผลไม้ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx

งานลอยกระทงวไลยอลงกรณ์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมชั้นปีที่6

Society Coffee and Bakerry Lab รุ่น 1

“เส้นทาง แห่งความภาคภูมิใจ สู่เส้นชัย วันเกษียณ”

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2563

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานคณบดี

งานมุทิตาจิต ผศ.กนกวรรณ ปุณณะตระกูล

กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ครั้งที่ 1/2563

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วยมือถือ

สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เทคนิคการโพสต์ขายสินค้าออนไลน์ให้มี “ยอดปัง ตังค์มา” ด้วยมือถือ

ศึกษาดูงานการจัดทำวารสาร

ฝึกอบรมและปฏิบัติทำอาหารในลักษณะ Private Coures

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1/2563

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนคณะวิทย์ฯ

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

ตรวจประเมินระดับหลักสูตร 17 มิถุนายน 2563

คณะวิทย์ใส่ใจคุณ ❤ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด

ตรวจประเมินระดับหลักสูตร 16 มิถุนายน 2563

ตรวจประเมินระดับหลักสูตร 15 มิถุนายน 2563

การจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

คัดเลือกผู้แทนกรรมการสภาวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Classroom

โครงการ จิตอาสาป้องกันภัย COVID-19 ทำสเปรย์แอลกอฮอล์

การจัดประกวดผลงานนักศึกษา Productive Learning

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

กิจกรรมจิตอาสา(ทำความสะอาดสะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัย)

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการใช้ไวยากรณ์และการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา

Wine Studies Zbasic Knowledge and Intensive Techniques

ทักษะการสื่อสารภาษาจีนสำหรับชีวิตประจำวันสำหรับนักศึกษา

อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ รองคณบดี นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพนักศึกษาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ฯ

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งามวิถี ณ วังวิทย์ “งามวิถีไทย ไอเลิฟยู”

อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ รองคณบดี นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม "งามวิถีไทย ไอเลิฟยู"

Mocktail

MOU ร่วมกับบริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จำกัด

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาและร่วมพิธีทำบุญเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กลมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมจัดบูธและเข้าร่วมชม "นิทรรศการสัปดาห์วันเจ้าฟ้า"

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมกิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานและทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ"

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16 "เจ้าฟ้าเกมส์"

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร OpenHouse ให้กับน้อง ๆ มัธยมชั้นปีที่6 ที่โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร OpenHouse ให้กับน้อง ๆ มัธยมชั้นปีที่6

โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

การแข่งขันกีฬาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 “จันทราเกมส์”

การประกวดทูตวัฒนธรรมเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย

ประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เครือข่าย 9 ราชภัฏ

กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ ให้แก่นักศึกษา

ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 (ASTC2020) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 9

หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ การพัฒนาอาจารย์หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและพัฒนาผลงานทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมกิจกรรมVRU Family Happy New Year 2020

SCI TECH GAME 2019

โครงการพิเศษอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมงานวิจัยระดับนานาชาติ ด้านการประยุกต์ทฤษฎีจุดตรึงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศกับการขับเคลื่อน นวัตกรรม และ BCG ไทยสู่เชิงพาณิชย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมชั้นปีที่6 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศกับการขับเคลื่อน นวัตกรรม และ BCG ไทยสู่เชิงพาณิชย์

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การบริหารจัดการวารสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และ Scopus”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมชั้นปีที่6 โรงเรียนหนองแค สรกิจพิทยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโอกาสมาร่วมงาน มหกรรมแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมชั้นปีที่6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาวไลยอลงกรณ์สัมพันธ์กับนักศึกษาภาคพิเศษคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมชั้นปีที่6 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

CreativeThinking

กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้และแนวทางการแก้ปัญหาการเบิกจ่าย

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์

Mocktial Mixology Class

ประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร ครั้งที่ 8/2562

การประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานประชุมวิชาการ ASTC 2020

โครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรและแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในประเทศอินเดีย

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 4

จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬาภายในคณะ "Sci-tech Games"

การประชุมเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการ ASTC 2020

กิจกรรม” จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ”ประจำเดือน กันยายน โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรตลอดจนนักศึกษา ทำการเก็บขยะ ทำความสะอาดสะพานลอยหน้าตลาดนวมิตร

การประชุม เตรียมความพร้อมการจัดทำความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณะภัย

การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ครั้งที่ 7

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตองเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ชิงถ้วยพระราชทานฯ

ประชุมเตรียมความพร้อมรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมประชาสัมพันธ์คณะ โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Logic Model for Program Research Project

สะพานของเราน่าอยู่

การประกวดการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ

Science Show

การประกวด Mr and Miss Science Tech Miss LGBT Star and Recycle

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

กิจกรรมวิทย์ศิษย์มีครู

การตรวจประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ

หน้า